Főoldal » Archív » Letartóztatásban a gyermekek elleni rablás elkövetője

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki kis­lá­nyo­kat fenye­ge­tett meg, egyi­kük­től pénzt is elvett.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 66 éves, haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó férfi 2020. május 19-én, a dél­utá­ni órák­ban, Bala­ton­fü­red bel­vá­ro­sá­ban oda­ment az egyik padon üldö­gé­lő két - 12 és 13 éves - kis­lány­hoz, akik­kel kez­det­ben ked­ve­sen visel­ke­dett, még a moso­lyu­kat is dicsér­te. Hir­te­len azon­ban meg­vál­to­zott a visel­ke­dé­se, mogor­vá­vá, fenye­ge­tő­vé vált, több­ször is hang­sú­lyoz­ta, hogy bár­mi­re képes, fenye­ge­tő­en mutat­ta az öklét a gyer­me­kek felé, majd közöl­te velük, hogy vacso­ráz­ni sze­ret­ne a köze­li szu­per­mar­ket­ben, és ehhez pénz­re van szük­sé­ge. Ekkor az egyik ijedt kis­lány, aki­nél volt pénz, bán­tal­ma­zás­tól félve kivett a pénz­tár­cá­já­ból 2000 forin­tot és oda­ad­ta a férfinak.

Az ügyész­ség a férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság felé a szö­kés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.