Főoldal » Archív » Letartóztatásban a halálos balesetet okozó ittas gázoló

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy negy­ven­egy éves, sal­gó­tar­já­ni férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, aki itta­san halál­ra gázolt egy nőt, majd meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott a helyszínről. 

A gyanú sze­rint a férfi 2020. janu­ár 17-én, este 6 óra körül, Sal­gó­tar­ján lakott terü­le­tén itta­san vezet­te teher­gép­ko­csi­ját. A Rákó­czi úton egy gya­lo­gos akart átkel­ni az úttes­ten, akit azon­ban gya­nú­sí­tott az ittas­sá­gá­ból eredő figyel­met­len­sé­ge miatt nem ész­lelt. A gya­nú­sí­tott jár­mű­ve jobb első részé­vel féke­zés és irány­vál­tás nél­kül elütöt­te őt. A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen elhunyt.

A bal­eset hely­szí­nén a gép­jár­mű veze­tő­je nem állt meg, nem győ­ző­dött meg arról, hogy az álta­la elő­idé­zett bal­eset­ben vala­ki megsérült-e, illet­ve segít­ség­nyúj­tás­ra szorul-e, hol­ott ez köte­les­sé­ge lett volna. Ehe­lyett azért, hogy a fele­lős­ség­re vonás alól kibúj­jon, egy par­ko­ló­ba haj­tott, ahol leál­lí­tot­ta a teher­gép­ko­csit, majd vissza­ment a bal­eset helyszínére.Ott idő­köz­ben mások a sér­tett segít­sé­gé­re siet­tek, vala­mint addig­ra már a rend­őr­ség is megérkezett.

A gya­nú­sí­tott a hely­szí­nen intéz­ke­dő rend­őrök­nek valót­la­nul az adta elő, hogy a bal­eset­kor ő csu­pán utas­ként tar­tóz­ko­dott a gép­jár­mű­ben és azt egy barát­ja vezet­te, aki – miu­tán a teher­au­tó­val lepar­kolt – a jár­mű­ből kiug­rott és elszaladt.

A férfi val­lo­má­sa alap­ján a másik sze­mélyt a rend­őr­ség 2020. janu­ár 17-én őri­zet­be vette, majd a beszer­zett bizo­nyí­té­kok alap­ján később sza­ba­don enged­te. Az őt hami­san vádo­ló gya­nú­sí­tot­tat 2020. janu­ár 19-én őri­zet­be vette és halált okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te és hamis vád bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, a bizo­nyí­tás veszé­lyez­te­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben egy hónap­ra elrendelte.