Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban a holland embercsempész- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során tett indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a hol­land fér­fit, aki 37 ille­gá­lis határ­át­lé­pő Auszt­ri­á­ba csem­pé­szé­sét kísé­rel­te meg.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020.október 23-án éjjel fel­vett az álta­la veze­tett kis­te­her­gép­ko­csi­ba 37, magát szír és afgán nem­ze­ti­sé­gű­nek valló sze­mélyt, akik rövid­del azt meg­elő­ző­en ille­gá­li­san lép­ték át a magyar-szerb állam­ha­tárt. Az eddig isme­ret­len meg­bí­zó­i­val a gya­nú­sí­tott abban álla­po­dott meg, hogy a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­ke­ző uta­sa­it Auszt­ri­á­ba szállítja.

A helyi rend­őrök a gya­nú­sí­tot­tat az ille­gá­lis határ­át­lé­pők gép­ko­csi­ba való beszál­lá­sa köz­ben iga­zol­ta­tás alá von­ták, elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vették.

Az állam­ha­tár átlé­pés­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva egy hónap­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se vég­le­ges, azt a gya­nú­sí­tott és védő­je is tudo­má­sul vette.