Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a kábítószer-kereskedő - FOTÓKKAL - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 46 éves bün­tet­len elő­éle­tű tót­kom­ló­si férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki hosszabb idő óta rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett Tót­kom­ló­son és Csa­nád­apá­cán kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő extasy-t, speed-et és marihuánát.

A férfi 2021. már­ci­us 03-án, dél­előtt Tót­kom­ló­son, egy köz­úti ellen­őr­zés során bukott le, mert bódult álla­pot­ban vezet­te autó­ját. Az intéz­ke­dés során a rend­őrök a tás­ká­já­ban kábí­tó­szer­gya­nús fehér port talál­tak és a drog­teszt­je is pozi­tív lett. Tót­kom­ló­si lakó­he­lyén kábí­tó­szer­gya­nús zöld növé­nyi tör­me­lé­ket, fehér színű port, tab­let­tá­kat, a kábí­tó­sze­rek bel­tar­tal­má­nak növe­lé­sé­re szol­gá­ló, össze­sen közel 30 dkg töme­gű kof­fe­int, vala­mint nagyobb össze­gű kész­pénzt talál­tak és fog­lal­tak le. A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a férfi 18. élet­évü­ket be nem töl­tött, fia­tal­ko­rú fogyasz­tó­kat is „kiszol­gált”.

A letar­tóz­ta­tás kez­de­mé­nye­zé­sé­re azért került sor, mert a férfi élet­vi­te­lé­re és a bün­te­tés vár­ha­tó mér­té­ké­re figye­lem­mel fenn­állt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. Attól is alap­pal lehe­tett tar­ta­ni, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a már kihall­ga­tott tanú­kat, ille­tő­leg a még be nem azo­no­sí­tott vásár­ló­it jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná, meg­fé­lem­lí­te­né, és ezál­tal a bizo­nyí­tás ered­mé­nyét veszé­lyez­tet­né. A férfi meg­él­he­té­sét leg­alább rész­ben a kábítószer-kereskedelemből szár­ma­zó jöve­de­lem biz­to­sí­tot­ta, erre figye­lem­mel, vala­mint az elkö­ve­tés rend­sze­res­sé­ge, soro­zat­jel­le­ge miatt fenn­állt a bűn­is­mét­lés veszé­lye is, azaz tar­ta­ni lehe­tett attól, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén hason­ló bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­ne el. 

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ér­tett és a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elrendelte.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszer-kereskedelem-gyanuja-miatt-orizetben-7#1