Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a katalizátortolvaj - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 2022. évben, Vas megyé­ben levág­ta és ellop­ta 30 sér­tett autó­já­nak kata­li­zá­to­rát, két sér­tett gép­ko­csi­já­nak kata­li­zá­to­rát pedig el akar­ta lopni. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2022 már­ci­u­sá­tól hét hóna­pon keresz­tül követ­te el a lopá­so­kat Szom­bat­he­lyen és a kör­nye­ző tele­pü­lé­se­ken. A bűn­cse­lek­mé­nyek­kel össze­sen több mint 2,2 mil­lió forint kárt oko­zott a sértetteknek.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta az őri­zet­ben lévő gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónapra.