Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban a másfél éves gyermeket bántalmazó nevelőapa- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a 32 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki nevelt gyer­me­két hóna­po­kon keresz­tül rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta.

A gya­nú­sí­tott a kis­fiú any­já­val inter­ne­ten ismer­ke­dett meg 2019-ben, majd 2020 máju­sá­ban köl­tö­zött össze a nővel, aki vitte más­fél éves gyer­me­két is az új ott­hon­ba. A fér­fit azon­ban zavar­ta a sér­tett sírá­sa, ami­től indu­lat­ba jött, ezért napon­ta fején, arcán, illet­ve egyéb test­ré­sze­in tenyér­rel meg­ütöt­te a kis­gyer­me­ket. A gya­nú­sí­tott az ütle­ge­lé­sen túl a síró sér­tet­tet több­ször vég­tag­ja­i­nál rán­gat­va dobta be kis­ágyá­ba.

A férfi bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a gyer­mek nyolc napon túl gyó­gyu­ló, csont­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Az ügyész­sé­gi indít­vány­nak a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság ügye­le­tes nyo­mo­zá­si bíró­ja helyt adott és a bűn­is­mét­lés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.