Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a nevelt lányával szexuális erőszakot elkövető férfi - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett sze­xu­á­lis erő­szak, vala­mint kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint nevelt lányá­val sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végzett.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi 2020. nya­rá­tól 2022. janu­ár­já­ig, egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen ott­ho­nuk­ban, illet­ve egy lakó­ko­csi­ban az élet­tár­sa 10 éves gyer­me­ké­vel több­ször sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végzett.

A férfi a három nevelt kis­ko­rú gyer­me­ke jelen­lé­té­ben az élet­tár­sá­val rend­sze­re­sen éjsza­ka vesze­ke­dett, a gyer­me­kek pihe­né­sét zavar­ta, amely miatt rend­őri intéz­ke­dés is tör­tént. A gya­nú­sí­tott a kis­ko­rú­ak­kal dur­ván beszélt, trá­gár sza­va­kat hasz­nált, szi­dal­maz­ta őket. Élet­tár­sá­val a gyer­me­kek neve­lé­sé­ből és fel­ügye­le­té­ből adódó köte­les­sé­gü­ket elha­nya­gol­ták, meg­fe­le­lő élel­me­zé­sük­ről, ellá­tá­suk­ról nem gon­dos­kod­tak, amellyel a kis­ko­rú­ak testi, értel­mi, erköl­csi fej­lő­dé­sét veszélyeztették.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel, - amely 5 évtől 22 év 6 hóna­pig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés - ala­po­san lehet tar­ta­ni a férfi szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től. A gya­nú­sí­tott a cse­lek­ményt a vele egy ház­tar­tás­ban élő, nevelt kis­ko­rú gyer­me­ke sérel­mé­re követ­te el, így a kis­ko­rú tanúk jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val, tár­gyi bizo­nyí­té­kok elrej­té­sé­vel a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lye fenn­áll. Az elkö­ve­tés idő­ben elhú­zó­dó vol­tá­ra figye­lem­mel a bűn­is­mét­lés­től is ala­po­san tar­ta­ni lehet.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés fel­leb­be­zés hiá­nyá­ban végleges.