Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a padláson bujkáló férfi, aki korábban rendőrökre támadt – fotókkal -a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egyet­ér­tett a nyo­mo­zó ügyész­ség letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re irá­nyu­ló indít­vá­nyá­val és egy hónap­ra letar­tóz­tat­ta a rend­őrö­ket bán­tal­ma­zó férfit. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2024. janu­ár 4-én, reg­gel, rend­őrök jelen­tek meg egy har­min­cas évei ele­jén járó férfi kis­kun­sá­gi ott­ho­ná­ban, mert elő­ve­ze­té­sét ren­del­ték el a koráb­ban elkö­ve­tett sza­bály­sér­té­se miatt. A rend­őrök közöl­ték a fér­fi­val az intéz­ke­dés okát, aki erre azt felel­te, hogy aznap nem vihe­tik be a rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, mert meg akar­ja láto­gat­ni a gyer­me­ke­it. A férfi figyel­men kívül hagy­ta a rend­őrök ismé­telt fel­szó­lí­tá­sa­it, akik erre közöl­ték, hogy amennyi­ben nem veti alá magát a rend­őri intéz­ke­dés­nek, kény­sze­rí­tő esz­közt fog­nak alkalmazni.

Mivel ellen­ál­lás­sal tovább­ra sem hagyott fel, az egyik rend­őr meg akar­ta bilin­csel­ni az ágyon fekvő fér­fit, aki ekkor hadonászni-rúgkapálni kez­dett, el akar­ta lökni a jár­őrt, miköz­ben igye­ke­zett a kar­ját a szo­rí­tás­ból kihúz­ni. Ekkor a rend­őr­nő lefog­ta a férfi lábát, így segít­ve a bilin­cse­lé­si hely­zet kiala­kí­tá­sát, de az elkö­ve­tő meg­rúg­ta a hiva­ta­los sze­mélyt, aki a fran­cia­ágy mel­lett lévő ablak pár­ká­nyá­nak esett, beütöt­te a halán­té­kát és agy­ráz­kó­dást szenvedett.

Miu­tán a férfi lába a szo­rí­tás­ból kisza­ba­dult, két kéz­zel ellök­te az őt meg­bi­lin­csel­ni pró­bá­ló rend­őrt, aki a fal sar­ká­nak esett és meg­sé­rült. Ezt köve­tő­en a rend­őr­nő meg­pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni a mene­kül­ni szán­dé­ko­zó fér­fit, aki azon­ban kirán­tot­ta magát a rend­őri fogás­ból és isme­ret­len hely­re távozott.

Az elkö­ve­tő fel­ku­ta­tá­sá­ban és elfo­gá­sá­ban 36 rend­őr és egy nyom­ke­re­ső kutya vett részt. Az össze­han­golt rend­őri intéz­ke­dés ered­mé­nye­ként a fér­fit pár órán belül, a szem­ben lévő ingat­lan pad­lá­sán talál­ták meg.

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te a férfi őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki – hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt –, majd sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sa elrendelését.