Főoldal » Archív » Letartóztatásban a rablással gyanúsított két fiatalkorú elkövető

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt egy 14 éves és egy 17 éves fia­tal letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta, akik Sal­gó­tar­ján­ban kira­bol­tak egy férfit. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők 2018. novem­ber 25-én, este 9 óra körül Sal­gó­tar­ján­ban a Főtér­től követ­ni kezd­ték a későb­bi sér­tet­tet. Ami­kor egy kevés­bé for­gal­mas rész­re értek, egyi­kük hátul­ról átka­rol­ta és lefog­ta, míg a másik gya­nú­sí­tott a meg­ré­mült, véde­kez­ni nem tudó sér­tett far­zse­bé­ből kivet­te a pénz­tár­cá­ját. A sér­tett a lefo­gá­sa miatt egyen­sú­lyát veszt­ve térd­re esett, ami­kor a gya­nú­sí­tott elen­ged­te őt. A két fiú a hely­szín­ről elfu­tott, útköz­ben a pénz­tár­cát átku­tat­ta, az abban talált, mind­össze 310 forin­tot elvet­te, majd a pénz­tár­cát a benne lévő ira­tok­kal együtt a köze­li óvoda udva­rá­ra dobta.

A rend­őrök a cse­lek­mény elkö­ve­tést köve­tő egy órán belül a két fia­tal­ko­rú elkö­ve­tőt elfog­ták és őri­zet­be vet­ték. A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rint fia­tal­ko­rú letar­tóz­ta­tá­sá­nak csak akkor van helye, ha azt a bűn­cse­lek­mény külö­nös tár­gyi súlya indo­kol­ja. A gya­nú­sí­tot­tak ter­hé­re rótt rab­lás bűn­tet­te ilyen kiemelt tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény, azt a tör­vény fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő ese­tén 2 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re tekin­tet­tel, vala­mint a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elren­del­te a fia­tal­ko­rú­ak letar­tóz­ta­tá­sát, melyet élet­ko­ruk­ra tekin­tet­tel javí­tó­in­té­zet­ben kell végrehajtani.