Főoldal » Archív » Letartóztatásban a rendőröket sarlóval bántalmazni akaró férfi

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki azt a fér­fit, aki indok nél­kül egy sar­ló­val a jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrök­re támadt, majd a Buda­ör­si Járás­bí­ró­sá­gon kez­de­mé­nyez­te a letartóztatását.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy Pest megyei kis­vá­ros­ban, 2018. szep­tem­ber 2. nap­ján, a jár­őr­szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő két rend­őr a gya­nú­sí­tott háza előtt intéz­ke­dett egy sze­méllyel. Ezt látva a gya­nú­sí­tott min­den indok nél­kül kiment az utcá­ra, és han­go­san kia­bál­va, a rend­őrö­ket fenye­get­ve a kezé­ben lévő sar­ló­val rátá­madt a jog­sze­rű­en eljá­ró rend­őr­pá­ros­ra. A rend­őrök a gya­nú­sí­tot­tat fel­szó­lí­tot­ták, hogy cse­lek­mé­nyét hagy­ja abba, aki azon­ban a sar­lót ismét táma­dás­ra len­dít­ve elin­dult a rend­őrök felé. A gya­nú­sí­tot­tat a hely­szín­re kiér­ke­ző rend­őri erő­sí­tés­sel elfogták.

A férfi ellen több hason­ló­an erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény miatt van folya­mat­ban büntetőeljárás.

Az ügyész­ség 2018. szep­tem­ber 3. nap­ján gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az elkö­ve­tőt, és a Buda­ör­si Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­já­nál kez­de­mé­nyez­te a letar­tóz­ta­tá­sát. Az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­delt letar­tóz­ta­tást az ügyész tudo­má­sul vette.