Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a rendőrökre székkel támadó férfi - fotóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt hall­ga­tott ki egy fér­fit gya­nú­sí­tott­ként, aki­nek letar­tóz­ta­tá­sát is indít­vá­nyoz­ta.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2023. május 15-én dél­után Sze­ged bel­vá­ro­sá­ban a 35 éves férfi erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét han­goz­tat­ta. A közel­ben tar­tóz­ko­dó, gya­lo­gos jár­őr­szol­gá­la­tot ellá­tó rend­őrök ész­lel­ték a férfi fenye­ge­tő maga­tar­tá­sát és fel­szó­lí­tot­ták cse­lek­mé­nye abba­ha­gyá­sá­ra.

A férfi a fel­szó­lí­tás­ra nem rea­gált, de a kia­bá­lást abba­hagy­va haladt tovább a sétá­ló­ut­cán. A rend­őrök a férfi mögött halad­tak, ami­kor egy kávé­zó tera­szá­hoz érve az elkö­ve­tő hir­te­len fel­ka­pott egy 3 kilo­gramm súlyú szé­ket és azzal vissza­for­dul­va meg­in­dult a jár­őrök felé. A rend­őrök fel­szó­lí­tot­ták, hogy tegye le a szé­ket és nyu­god­jon meg, a férfi azon­ban ezút­tal sem rea­gált és tovább köze­le­dett a rend­őrök felé. Az egyik rend­őr intéz­ke­dés cél­já­ból a férfi elé lépett, aki ekkor a tőle nagy­já­ból 2 méter távol­ság­ra lévő rend­őr­nek dobta az addig maga előtt tar­tott szé­ket, ami elta­lál­ta a rend­őr véde­ke­zés­ként fel­emelt kezét, 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést okoz­va. Ezt köve­tő­en a férfi el akar­ta hagy­ni a hely­színt, azon­ban a rend­őrök ebben meg­aka­dá­lyoz­ták és a föld­re vit­ték, hogy meg tud­ják bilin­csel­ni. Az elkö­ve­tő kitar­tó ellen­ál­lá­sát így is csak a három járőr tudta együt­te­sen testi kény­szer­rel meg­tör­ni.

A nyo­mo­zó ügyész­ség őri­zet­be vette, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit, aki vagyon elle­ni és kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­val elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt bün­te­tő­el­já­rás hatály alatt áll.

Mivel a gya­nú­sí­tott a kihall­ga­tá­sát meg­elő­ző­en és annak során a részé­re kiren­delt védőt érin­tő­en is sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét helyez­te kilá­tás­ba, az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát.

A bíró­ság az indít­vánnyal egyet­ért­ve, a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te.

A fotók a cse­lek­mény hely­szí­nén lefoly­ta­tott szem­lén készül­tek.