Főoldal » Archív » Letartóztatásban a súlyos beteg sértettet és az édesanyját kirabló férfiak

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­tat­ta azt a két fér­fit, akik a múlt héten rabol­ták ki a súlyos beteg nagy­tő­kei fér­fit és annak édesanyját.

A gyanú sze­rint a sér­tet­tek­kel bará­ti viszony­ban álló gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke tudo­mást szer­zett arról, hogy a beteg férfi és az édes­any­ja nagy össze­gű kész­pénzt tart ott­hon. Ennek meg­szer­zé­se érde­ké­ben meg­ál­la­po­dott isme­rő­sé­vel, hogy a pénzt - akár erő­szak alkal­ma­zá­sá­val is - elveszik.

Elő­ze­tes meg­ál­la­po­dá­suk­nak meg­fe­le­lő­en, 2018. novem­ber 8. nap­ján, este meg­je­len­tek a sér­tet­tek tanyás ingat­la­ná­nál. Miu­tán meg­győ­ződ­tek arról, hogy a sér­tet­tek alsza­nak, símasz­kot visel­ve, gumi­kesz­tyű­ben, az ajtó befe­szí­té­sé­vel bemen­tek a lakó­ház­ba. A zajra fel­éb­re­dő sér­tet­tet lefog­ták, majd bán­tal­maz­ták, és tőle a pénz átadá­sát köve­tel­ték. Mivel ez kez­det­ben nem veze­tett ered­mény­re, a sér­tett moz­gás­kor­lá­to­zott édes­any­ját is bán­tal­maz­ni kezd­ték, mely­nek hatá­sá­ra a sér­tett elárul­ta, hogy hol tart­ják a pénzt. Ezután a gya­nú­sí­tot­tak maguk­hoz vet­tek mint­egy 2,3 mil­lió forin­tot, ille­tő­leg egy mobil­te­le­font, és a hely­szín­ről távoz­tak, majd azért, hogy a cse­lek­mé­nyük fel­de­rí­té­sét meg­aka­dá­lyoz­zák, őrölt bor­sot szór­tak szét a házban.

A sér­tet­tek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A 2 rend­be­li, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál, vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, a bűn­is­mét­lés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelését.

A nyo­mo­zá­si bíró mind­két gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban helyt adott az ügyé­szi indít­vány­nak és elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se egyik gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban lett vég­le­ges, figye­lem­mel arra, hogy társa a vég­zés­sel szem­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.