Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a szabolcsi férfi, aki konyhakéssel támadt a hatóság tagjaira - Videóval és fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság egyet­ér­tett a Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség letar­tóz­ta­tás­ra irá­nyu­ló indítványával.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint 2021. feb­ru­ár 21-én a férfi bal­tá­val szét­ver­te sógo­ra autó­ját, majd roko­na­it és a kiér­ke­ző rend­őrö­ket meg­ölés­sel fenye­get­te. Öngyil­kos­sá­gi szán­dé­ká­nak han­goz­ta­tá­sa után kése­ket vett magá­hoz és az egyik­kel az abla­kot betö­rő tűz­ol­tó felé szúrt.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét és hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki. A 60 éves férfi panasszal élt a gya­nú­sí­tás ellen és meg­ta­gad­ta a vallomástételt.

A gya­nú­sí­tott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek közül a hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te tíz évtől húsz évig, vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, így a kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény miatt folya­mat­ban lévő eljá­rás­ban – a szö­kés és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel – a férfi jelen­lé­te csak sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­vel biztosítható.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vánnyal egyet­ért­ve a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A vég­zés ellen senki nem jelen­tett be fellebbezést. 

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/orizetben-a-szabolcsi-ferfi-aki-kessel-tamadt-az-intezkedo-hivatalos-szemelyekre-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.

A videó és a fotók a szem­lén készültek.