Főoldal » Archív » Letartóztatásban a székesfehérvári üzletbe betörő román állampolgárok

A Fejér Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a három román állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a gyanú sze­rint 2020. janu­ár 4-én betör­tek egy szé­kes­fe­hér­vá­ri üzlet­be és onnan mint­egy 16 mil­lió forint érték­ben vit­tek el mobiltelefonokat.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tők 2020. janu­ár 4-én, haj­nal­ban, fel­fe­szí­tet­ték egy szé­kes­fe­hér­vá­ri, műsza­ki ter­mé­ke­ket áru­sí­tó üzlet ajta­ját, majd össze­tör­ték a vit­ri­ne­ket és onnan mint­egy 16 mil­lió forint érték­ben vit­tek el mobil­te­le­fo­no­kat. A gya­nú­sí­tot­tak a ron­gá­lás­sal 500 ezer forin­tos kárt okoztak.

Az elkö­ve­tők a hely­szín­ről elme­ne­kül­tek, azon­ban az álta­luk hasz­nált ír, illet­ve bol­gár honos­sá­gú gép­ko­csik alap­ján 2020. janu­ár 24-én, reg­gel, szer­ve­zett rend­őri akció kere­té­ben Mis­kol­con elfog­ták őket. Az eljá­rás­ban adat merült fel arra, hogy a három gya­nú­sí­tott az elmúlt hetek­ben Len­gyel­or­szág­ban, illet­ve Cseh­or­szág­ban is hason­ló mód­szer­rel köve­tett el lopásokat.

A Fejér Megyei Főügyész­ség ügye­le­ti szol­gá­la­ta a jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban indít­vá­nyoz­ta a három ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát.  A letar­tóz­ta­tás az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a ter­hel­tek jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, ille­tő­leg annak meg­elő­zé­se érde­ké­ben szük­sé­ges, hogy a lopás­so­ro­za­tot folytassák.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság mind­há­rom gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te. A letar­tóz­ta­tás ellen fel­leb­be­zést nem jelen­tet­tek be, így mind­há­rom vég­zés vég­le­ges­sé vált.