Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a Szenteste késelő férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te annak a 35 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki decem­ber 24-én este mell­ka­son szúr­ta ismerősét.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két férfi a sér­tett süme­gi laká­sán együtt ita­lo­zott, majd 22 óra­kor az ittas álla­pot­ban lévő elkö­ve­tő min­den indok nél­kül egy 13 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel mell­be szúr­ta ven­dég­lá­tó­ját, aki ettől esz­mé­le­tét vesztette.

A férfi ekkor távo­zott a lakás­ból, a sér­tett pedig csak több óra múlva tudta érte­sí­te­ni egy hoz­zá­tar­to­zó­ját a tör­tén­tek­ről. A men­tő­sök kór­ház­ba szál­lí­tot­ták a sérül­tet, ahol közel 6 órás műtét­tel tud­ták elhá­rí­ta­ni a mell­üre­get is meg­nyi­tó szú­rás okoz­ta életveszélyt.

A Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság őri­zet­be vette a szur­ká­ló fér­fit, majd élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlya miat­ti szö­kés, vala­mint a bizo­nyí­tás veszé­lyez­te­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, ame­lyet a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság egy hónap idő­tar­tam­ra elren­delt. A vég­zést min­den­ki tudo­má­sul vette, így az végleges.