Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a tari betörő - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Ügyész­sé­gi indít­vány alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró kény­szer­in­téz­ke­dést ren­delt el egy 37 éves férfi ellen, aki mil­li­ós nagy­ság­rend­ben lopott el érték­tár­gya­kat egy lakó­he­lyén talál­ha­tó házból.

A Pász­tói Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sá­nak ada­tai sze­rint a férfi 2023 már­ci­u­sá­ban betör­te egy tari garázs és a pince abla­kát, majd a ház zárt ajta­ját is befe­szí­tet­te, és ello­pott egy játék­kon­zolt a hozzá tar­to­zó két kont­rol­ler­rel, hang­szó­rót, cipő­ket és szan­dá­lo­kat, ruha­ne­műt, sport­me­ze­ket és négy üveg sze­szes italt.

A lopás­sal közel 1.500.000 forint, a ron­gá­lás­sal továb­bi 40.000 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek,  a kár nagy része nem térült meg.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt, mert az elkö­ve­tő bün­te­tett elő­éle­tű, és jelen­leg ugyan­csak lopás vét­sé­ge miatt egy másik bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van ellene.

A nyo­mo­zá­si bíró az indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egyet­ért­ve elren­del­te az egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tott férfi letartóztatását.

Az ügy­ben kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elaprozta