Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban a tizenegy migránst szállító lengyel embercsempész – fotóval- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­csem­pé­szés­sel gya­nú­sí­tott len­gyel állam­pol­gár letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség.

A 28 éves férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020. októ­ber 24-én este Baja kör­nyé­kén egy Len­gyel­or­szág­ban bérelt kis­busz­ba vett fel 11, magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt, akik koráb­ban ille­gá­li­san, csó­nak­kal lép­ték át a szerb-magyar határt és cél­juk Auszt­ria, Német­or­szág eléré­se volt. A gya­nú­sí­tott Auszt­ri­á­ig szál­lí­tot­ta volna őket, azon­ban a 8-as főút Várpalota-Inota mel­let­ti sza­ka­szán a vár­pa­lo­tai rend­őrök a Fejér megyei kol­lé­gá­ik­kal együtt­mű­köd­ve a kis­buszt fel­tar­tóz­tat­ták, és a gya­nú­sí­tot­tat a 11 szír fér­fi­val együtt elő­ál­lí­tot­ták.

A Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság a len­gyel sofőrt őri­zet­be vette, és több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

Az ügyész­ség a férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, ame­lyet a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság a szö­kés és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel egy hónap­ra elren­delt. A vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je is fel­leb­be­zett, így az nem vég­le­ges.

A rend­őr­ség által koráb­ban kiadott – fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó – köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-embercsempesz-es-tiz-illegalis-migrans

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-az-embercsempesz-12