Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a több százezer altatóval és nyugtatóval üzletelő bajai férfi – rendőrségi videóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki a laká­sán és a bérelt gará­zsá­ban több száz­ezer, Magyar­or­szá­gon nem enge­dé­lye­zett, ideg­rend­szer­re ható gyógy­szert tárolt azért, hogy értékesítse. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a bajai férfi 2023-ban Magyar­or­szá­gon nem enge­dé­lye­zett, pszi­chot­róp anya­got tar­tal­ma­zó erős nyug­ta­tó, alta­tó és fáj­da­lom­csil­la­pí­tó gyógy­sze­re­ket szer­zett be, ame­lye­ket a lakó­he­lyén, vala­mint egy bérelt garázs­ban tárolt és alkal­man­ként futár­szol­gá­lat­tal cso­mag­ként kül­föld­re továb­bí­tott. A férfi 2024. feb­ru­ár 13-án, álné­ven, össze­sen 90.000 darab, a köz­pon­ti ideg­rend­szer­re ható tab­let­tát  adott fel, a cso­mag tar­tal­mát alkat­rész­ként meg­je­löl­ve. A kéz­be­sí­ten­dő kül­de­ményt az ügyész­ség lefog­lal­ta. A bajai nyo­mo­zók a férfi ingat­la­na­i­ban tar­tott kuta­tás során továb­bi közel 480.000 darab tab­let­tát fog­lal­tak le.

A nyo­mo­zók a fér­fit őri­zet­be vet­ték és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként kihallgatták.

Az ügyész­ség a kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú, egész­sé­get veszé­lyez­te­tő bűn­cse­lek­mény miatt folyó ügy­ben a férfi letar­tóz­ta­tá­sát az eljá­rás jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­nak veszé­lye miatt, a gya­nú­sí­tott jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indítványozta.

A Bajai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a férfi letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te. A dön­tés vég­le­ges, mert min­den­ki tudo­má­sul vette.

A rend­őr­sé­gi akció során készült videó az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobb-szazezer-gyogyszerrel-uzletelt