Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a többszörös visszaeső férfi

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 23 éves gya­nú­sí­tott­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a sza­bad­ság­vesz­té­sé­nek letöl­té­se után köve­tett el újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

A gya­nú­sí­tott 2020. júni­us 30-án, Sal­gó­tar­ján­ban ello­pott egy kata­li­zá­tort. Júli­us 12-én egy sal­gó­tar­já­ni lakás­ba akart bemen­ni úgy, hogy az ablak­ba több­ször bele­ütött, illet­ve a bezárt ajtó­ba bele­rú­gott, azon­ban a lakás­ba nem jutott be.

A gya­nú­sí­tott néhány napra rá az ajtót befe­szít­ve bement a test­vé­re által lakott albér­let­be is, onnan elvit­te a tulaj­do­nos gáz­tűz­he­lyét és gáz­pa­lack­ját, vala­mint a test­vé­re 150.000 forint kész­pén­zét. A férfi júli­us 23-án egy sal­gó­tar­já­ni ingat­lan kony­ha­ab­la­kát betör­te, majd a lakás­ból ello­pott egy vil­lany­tűz­helyt.

A fér­fit végül a júli­us 25-i cse­lek­mé­nye után vet­ték őri­zet­be. A gya­nú­sí­tott Sal­gó­tar­ján­ban, az utcán szó­vál­tás­ba került egy nővel, majd a bor­dá­já­nál meg­rúg­ta, a föld­re kerü­lő sér­tet­tet fa szer­szám­nyél­lel ütle­gel­te, állon rúgta, és a hely­szín­ről elsza­ladt. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett állkapocscsont-törést szen­ve­dett.

A férfi ellen lopás, magán­lak­sér­tés, súlyos testi sér­tés és garáz­da­ság bűn­tet­te miatt folyik a nyo­mo­zás.

A gya­nú­sí­tott 23 éves kora elle­né­re több­ször volt már bör­tön­ben, leg­utóbb ez év ápri­li­sá­ban sza­ba­dult. Cse­lek­mé­nye­it több­szö­rös vissza­eső­ként követ­te el, vele szem­ben bíró­sá­gon, és a rend­őr­sé­gen is több eljá­rás folyik.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben egy hónap­ra elren­del­te a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát. Az erről szóló vég­zés jog­erő­re emel­ke­dett.