Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a török erőszakoskodó - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki szer­da haj­nal­ban akart meg­erő­sza­kol­ni egy nőt Szegeden.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a buda­pes­ti tar­tóz­ko­dá­si hellyel ren­del­ke­ző török férfi szó­ra­koz­ni jött sze­ge­di isme­rő­sé­hez. A gya­nú­sí­tott szer­da éjjel az egyik bel­vá­ro­si szó­ra­ko­zó­he­lyen ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, majd onnan 3 óra körül együtt távoz­tak. A férfi az isme­rő­se laká­sá­nak lép­cső­há­zá­ban erő­sza­ko­san lépett fel a nővel szem­ben és közöl­te, hogy sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot akar vele léte­sí­te­ni. Ennek érde­ké­ben a férfi a sér­tett kar­ját meg­ra­gad­va fel­rán­gat­ta őt a lakás­ba, fal­nak lökte, majd fog­dos­ni kezd­te a nőt. A sér­tett ellen­állt, véde­ke­zett, de a férfi tovább erő­sza­kos­ko­dott vele, mely­nek az vetett véget, hogy a lakás­ba haza­ér­ke­zet gya­nú­sí­tott isme­rő­se, aki­nek köz­be­lé­pé­sé­re a nő eltá­voz­ha­tott a lakásból.

A sér­tett­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei keletkeztek.

A sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.