Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a volt élettársát bántalmazó férfi - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 33 éves fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki hóna­po­kon keresz­tül bán­tal­maz­ta volt élet­tár­sát.

 

A férfi 2022. május 15-én dél körül fel­ke­res­te koráb­bi élet­tár­sát a volt laká­su­kon. Az egyik kezé­ben egy 21 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kés­sel, míg a másik kezé­ben egy tég­lá­val ment be az udvar­ba, ahol a tég­lá­val a csa­lá­di ház bejá­ra­ti ajta­já­nak üve­ge­zett részét betör­te. A kitört abla­kon át beju­tott a házba és a lakás egyik szo­bá­já­ban alvó sér­tett­hez ment, akit – az egyik kezé­ben a kony­ha­kést tart­va – nagy erő­vel, két­szer is meg­ütött a fején.

 

A fel­ri­a­dó sér­tett a nyi­tott ablak­hoz sza­ladt, hogy segít­sé­get kér­jen, de a férfi becsuk­ta az abla­kot. A nő ekkor meg­kí­sé­relt kisza­lad­ni a ház­ból, de a férfi utána futott és a kés­sel a bal lapoc­ká­ja fölött meg­szúr­ta őt. Ezután a hajá­nál fogva kihúz­ta a ház elé, ahol kia­bál­va azt mond­ta neki, hogy taka­rod­jon a ház­ból.

 

A férfi a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint koráb­ban is bán­tal­maz­ta a nőt: 2022. már­ci­u­sá­ban egy vita során több­ször ököl­lel arcon ütöt­te őt, eltör­ve az orrát, majd 2022. ápri­lis 22-én, ami­kor a sér­tett a haj­na­li órák­ban el akar­ta hagy­ni a csa­lá­di házát, a férfi ezt nem hagy­ta neki, nagy erő­vel meg­fog­ta a kezét, majd aho­gyan a nő pró­bált kisza­ba­dul­ni a szo­rí­tás­ból, neki sing­csont és orsó­csont töré­ses sérü­lést oko­zott.

 

A fér­fi­vel szem­ben a nyo­mo­zás súlyos testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt folyik, azon­ban az eljá­rás­hoz egye­sí­tet­tek egy másik, garáz­da­ság miatt koráb­ban indult ügyet is, ugyan­is már 2021. janu­ár­já­ban is bán­tal­maz­ta a nőt: ekkor a lakás­ból a hajá­nál fogva kihúz­ta a sér­tet­tet, majd az utca­front­ra néző bejá­ra­ti ajtón kiér­ve kilök­te a lép­cső­ről, és három­szor tar­kón ütöt­te.

 

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elren­del­te.