Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az apósát megmérgező férfi - rendőrségi fotóval - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt a letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a 35 éves szen­te­si fér­fi­nak, aki 2021 szep­tem­be­ré­ben meg­mér­gez­te apósát.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a bün­tet­len elő­éle­tű férfi 2021. szep­tem­ber 13-án, dél­előtt átadott az apó­sá­nak egy fagy­ál­lót tar­tal­ma­zó becso­ma­golt üve­get. Arról azt állí­tot­ta, hogy a sér­tett szar­va­si lakó­te­le­pi laká­sá­nak pos­ta­lá­dá­ja alatt, a sér­tett­nek címez­ve, egy szü­le­tés­na­pi jókí­ván­sá­got tar­tal­ma­zó aján­dék­kár­tya kísé­re­té­ben talál­ta. A cso­ma­gon lévő, szü­le­tés­na­pi üdvöz­lő szö­ve­get való­já­ban a gya­nú­sí­tott írta. A férfi a fagy­ál­lót azért töl­töt­te az üveg­be és adta át az apó­sá­nak, hogy az éle­tét kiolt­sa, annak ita­lo­zó élet­mód­ja és ezzel a csa­lád­já­nak oko­zott fáj­dal­mak meg­tor­lá­sa végett. 

A sér­tett egész­sé­gi álla­po­ta az etilén-glikol tar­tal­mú folya­dék elfo­gyasz­tá­sát köve­tő­en – annak követ­kez­mé­nye­ként – rom­lás­nak indult, kór­ház­ba került, ahol a mér­ge­zés szö­vőd­mé­nyei követ­kez­té­ben 2021. szep­tem­ber 26-án elhunyt.

A fér­fit a rend­őr­ség előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként vonta felelősségre.

A Békés Megyei Főügyész­ség azért kez­de­mé­nyez­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mert a minő­sí­tett ember­ölés élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő, ezért fenn­áll a férfi ese­té­ben a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. Tar­ta­ni lehet attól is az eljá­rás kez­de­ti sza­ka­szá­ban, hogy a férfi sza­bad­lá­bon a bizo­nyí­té­kok mani­pu­lá­lá­sá­val, a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tás ered­mé­nyes­sé­gét veszélyeztetné.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ér­tett, és ma elren­del­te a férfi letartóztatását.

Az elkö­ve­tő elő­ál­lí­tá­sá­ról a nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett fény­kép az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tokeletes-buntenynek-gondolta-de-tevedett