Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az ékszerbolti rablás újabb gyanúsítottja- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta egy 40 éves román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, aki meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó a 2020. novem­ber 4-én tör­tént veszp­ré­mi ékszer­bol­ti rab­lás elkövetésével.

Az eljá­rás ada­tai sze­rint egy hat­fős tár­sa­ság, köz­tük a 40 éves elkö­ve­tő és a már koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ba került 29 éves társa, maszk­ban, csuk­lyá­ban, kala­pá­csok­kal fel­fegy­ver­kez­ve beha­tol­tak egy áru­ház terü­le­tén műkö­dő ékszer­bolt­ba, majd annak üveg­vit­rin­je­it betör­ték és onnan csak­nem 11,8 mil­lió forint érté­kű ékszert zsák­má­nyol­tak, míg a ron­gá­lás­sal mint­egy 4 mil­lió forint kárt okoz­tak.   A bolt­ban dol­go­zó férfi meg­kí­sé­rel­te fel­tar­tóz­tat­ni az elkö­ve­tő­ket, és egyi­kü­ket meg­fog­ta, aki azon­ban az érték­tár­gyak meg­tar­tá­sa érde­ké­ben bán­tal­maz­ta a sértettet. 

A nyo­mo­zó ható­ság által azo­no­sí­tott két sze­mély közül a máso­di­kat, egy 40 éves fér­fit három hónap­pal az euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs kibo­csá­tá­sát köve­tő­en Romá­ni­á­ban elfog­ták, a veszp­ré­mi nyo­mo­zók pedig átvet­ték a román ható­sá­gok­tól. A fér­fit Magyar­or­szá­gon őri­zet­be vet­ték és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve, jelen­tős érték­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, vala­mint nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te miatt.

Az ügyész­ség a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­já­nál indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, mely­nek a bíró­ság helyt adott, és a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a szökés-elrejtőzés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt egy hónap­ra elren­del­te. A vég­zés nem vég­le­ges, mivel az ellen az elkö­ve­tő és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be.