Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az élettársát bántalmazó férfi - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tolna Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egy hónap­ra elren­del­te annak a 44 éves duna­föld­vá­ri fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket oko­zott az élettársának.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2022. augusz­tus 2-án, dél­után a bérelt laká­suk­ba haza­ér­kez­ve szó­vál­tást, illet­ve kia­bá­lást köve­tő­en több ököl­ütés­sel olyan súlyo­san meg­ver­te a 39 éves nőt, hogy a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett. Vala­mennyi ütés a sér­tett arcát, illet­ve fejét érte, amely miatt töb­bek között kopo­nya­űri vér­zést szen­ve­dett el. Ami­kor a sér­tett a bán­tal­ma­zás­tól elájult, a férfi őt magá­ra hagy­ta, a lakást bezár­ta és ita­loz­ni ment.

Magá­hoz térve a sér­tett rosszul volt, de tele­fo­non fel tudta hívni a köz­pon­ti segély­hí­vót, ahol a bán­tal­ma­zás­ról beje­len­tést tett és segít­sé­get kért.  A kiér­ke­ző rend­őrök és a men­tők az ajtót betör­ve jutot­tak a lakásba.

A főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a férfi ese­té­ben fenn­áll a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a sér­tett és a tanúk meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­tet­né a bizo­nyí­tást, illet­ve a pár­ját ismét bántalmazná.

A nyo­mo­zá­si bíró min­den tekin­tet­ben oszt­va az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­ta­kat, 2022. augusz­tus 5-én egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.