Főoldal » Archív » Letartóztatásban az élettársát bántalmazó férfi

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra letar­tóz­tat­ta a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság azt a har­minc­két éves fér­fit, aki 2020. feb­ru­ár 6-án az egyik Zirc-környéki falu­ban, a lakó­he­lyü­kön bán­tal­maz­ta élettársát.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a pár között az este szó­vál­tás ala­kult ki, és a férfi ököl­lel kezd­te ütni huszon­egy éves élet­tár­sát, aki a fejé­re, arcá­ra zápo­ro­zó üté­sek elől a kar­já­val pró­bált véde­kez­ni, azon­ban még így is nyolc napon belül gyó­gyu­ló arc­sé­rü­lé­se­ket szenvedett.

A bán­tal­ma­zás­nak a rend­őrök kiér­ke­zé­se vetett végett, aki­ket a sér­tett­nek sike­rült idő­köz­ben értesítenie.

A nyo­mo­zás ada­tai alap­ján a férfi már koráb­ban is bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, aki, tart­va a meg­tor­lás­tól, nem jelen­tet­te be azt a nyo­mo­zó hatóságnak.

Az eljá­rás során súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt von­ták gya­nú­sí­tott­ként fele­lős­ség­re a már több­ször bün­te­tett fér­fit, aki­vel szem­ben az ügyész­ség a sér­tett meg­fé­lem­lí­té­sé­nek, befo­lyá­so­lá­sá­nak, illet­ve a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye miatt a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.