Főoldal » Archív » Letartóztatásban az élettársát széklábbal verő férfi

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a fér­fit, aki a múlt héten élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket oko­zott élettársának.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a Sze­ged kör­nyé­ki falu­ban élő férfi 2020. janu­ár 19-én, a közö­sen hasz­nált házuk­ban, nagy mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott élet­tár­sá­val együtt. A férfi az alko­hol hatá­sá­ra agresszív­vé vált és ezi­dá­ig nem tisz­tá­zott okból a háló­szo­bá­ban bán­tal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet, akit fal­nak lökött, majd egy szék­láb­bal test szer­te több alka­lom­mal meg­ütött. A bán­tal­ma­zás befe­je­zé­se után a sér­tett az udvar­ra ment, ahol össze­esett. A gya­nú­sí­tott egy idő eltel­té­vel utá­na­ment, majd bevit­te és az ágyra fek­tet­te, azon­ban ittas­sá­gá­ból adó­dó­an elaludt. Ami­kor fel­éb­redt, látva a sér­tett álla­po­tát, részé­re men­tőt hivatott.

Az élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban levő, test szer­te több­szö­rös sérü­lé­se­ket, töré­se­ket szen­ve­dő sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, gyógy­ke­ze­lé­sét megkezdték.

Az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, továb­bá a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelését.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a letartóztatást.