Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az embercsempészek - rendőrségi fotóval - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta annak a három ember­csem­pész­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket 2022. május 28. nap­ján, Vas megyé­ben, Peresz­nye köze­lé­ben fog­tak el a rendőrök.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a három ukrán – köz­tük egy fia­tal­ko­rú – állam­pol­gár vál­lal­ta, hogy segít­sé­get nyúj­ta­nak a magyar-osztrák határ meg nem enge­dett módon tör­té­nő átlé­pé­sé­hez olyan kül­föl­di­ek­nek, akik ille­gá­li­san lép­tek Magyar­or­szág terü­le­té­re, és ezért min­den sike­re­sen leszál­lí­tott sze­mély után fejen­ként 300 eurót kap­tak volna.

2022. júni­us 28-án a gya­nú­sí­tot­tak 21 szír és 6 afgán állam­pol­gárt vet­tek fel a déli határ tér­sé­gé­ben, majd őket a gép­jár­mű zárt, sze­mély­szál­lí­tás­ra alkal­mat­lan, szel­lő­zés nél­kü­li rak­te­ré­ben össze­zsú­fol­tan, víz és éle­lem nél­kül szál­lí­tot­ták a nyu­ga­ti ország­rész­be. A rend­őr­jár­őrök Peresz­nye köze­lé­ben ellen­őriz­ték a csem­pé­szett sze­mé­lye­ket szál­lí­tó jár­mű­vet, majd a vád­lot­ta­kat a 27 mig­ráns­sal együtt előállították.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.

Az elfo­gás­ról készült rend­őr­sé­gi fotó a https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/harom-embercsempesz-es-huszonhet-illegalis lin­ken érhe­tő el.