Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az idős férfi lakását elcsaló férfi- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság elren­del­te annak a 49 éves, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki eltar­tá­si szer­ző­dés ígé­re­té­vel egy idős, beteg fér­fi­től két, össze­sen 55 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó érté­kű ingat­lant csalt ki, emel­lett a nyug­dí­ját is rend­sze­re­sen elvette.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miatt koráb­ban már elítélt férfi 2018-ban ismer­te meg a sér­tet­tet, majd miu­tán meg­győ­ző­dött róla, hogy nin­cse­nek köze­li hoz­zá­tar­to­zói, ellen­ben nagy érté­kű vagyo­na van, foko­za­to­san a bizal­má­ba fér­kő­zött, hogy azt meg­sze­rez­ze. 2020 feb­ru­ár­já­ban eltar­tá­si szer­ző­dést kötöt­tek egy veszp­ré­mi ügy­véd előtt, mely sze­rint a ter­helt a sér­tett ingat­la­nai fejé­ben vál­lal­ta, hogy havi 120 000 forint érték­ben a sér­tet­tet élete végé­ig eltart­ja, részé­re meg­fe­le­lő lak­ha­tást, ellá­tást biz­to­sít, és  a gyógy­ke­ze­lé­sé­ről is gon­dos­ko­dik. A sér­tett nem tudta, hogy a ter­helt nem lett volna jogo­sult a szer­ző­dés­kö­tés­re, mivel több éve cse­lek­vő­ké­pes­sé­get kizá­ró gond­nok­ság alatt állt, továb­bá, hogy az eltar­tá­sá­hoz szük­sé­ges jöve­de­lem­mel sem ren­del­ke­zik. A ter­helt az enyin­gi ott­ho­ná­ban helyez­te el a sér­tet­tet, a nyug­dí­ját elvet­te, kezel­te­té­sé­ről pedig nem gon­dos­ko­dott. A sér­tett a tar­tá­si szer­ző­dés meg­kö­té­se után négy hónap­pal a ter­helt ott­ho­ná­ban elesett, majd pár nap­pal a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en elhunyt.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda mun­ka­tár­sai május 9-én őri­zet­be vet­ték az enyin­gi fér­fit és külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki, a budai ingat­lant pedig zár alá vet­ték, míg a bala­to­ni ingat­lant a gya­nú­sí­tott már koráb­ban értékesítette.

Az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, az eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, melyet a bíró­ság ezzel egyet­ért­ve egy hónap idő­tar­tam­ra elren­delt. A gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zés jelen­tett be a bíró­ság vég­zé­se ellen, így az nem végleges.

Az őri­zet­be vétel­lel kap­cso­la­tos, a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda által készí­tett vide­ó­anyag az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ujabb-idos-embert-megkarosito-csalot-fogott-el-a