Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az iskola közelében pszichoaktív anyagot árusító nő - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bony­há­di Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta annak az 55 éves nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki nyug­dí­ja kiegé­szí­té­se­ként árult biofüvet. 

A Bony­há­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság 2021. szep­tem­ber 29-én reg­gel vette őri­zet­be a bony­há­di nőt, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2021. nya­rán leg­alább két sze­mély­nek kb. 30-50 alka­lom­mal adott el zöld növé­nyi anya­go­kat, ún. bio­fü­vet. A laká­sán lefog­lalt növé­nyi anya­gok­ból az elő­ze­tes szak­ér­tői vizs­gá­lat új pszi­cho­ak­tív anyag ható­anya­gát mutat­ta ki.

A gya­nú­sí­tott az új pszi­cho­ak­tív anya­got isme­ret­len sze­mély­től vásá­rol­ta, majd a laká­sán fel­hí­gí­tot­ta, más anya­gok­kal kever­te, végül fél gram­mos ada­gok­ba kimér­ve por­ci­óz­ta, és alu­fó­lia pak­kok­ba cso­ma­gol­ta. Eze­ket dara­bon­ként 500 forin­tért áru­sí­tot­ta. Vevői a laká­sán keres­ték fel és kész­pénz­ben fizet­tek az ille­gá­lis anya­gért. Saját val­lo­má­sa sze­rint a gya­nú­sí­tott 3 éve foly­tat­ta a keres­ke­dést, 12-13 állan­dó kun­csaft­ja volt, így egé­szí­tet­te ki a nyugdíját.

Mivel a gya­nú­sí­tott laká­sa - ahol keres­ke­dett -, egy isko­la köz­vet­len kör­nye­ze­té­ben van, így cse­lek­mé­nye súlyo­sab­ban minő­sül, a tör­vény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

A járá­si ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben a letar­tóz­ta­tás álta­lá­nos okai mel­lett annak külö­nös okai, így első­sor­ban a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se, a fogyasz­tói körbe tar­to­zó sze­mé­lyek befo­lyá­so­lá­sa, illet­ve a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennáll.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2021. októ­ber 1. nap­ján az ügyész­ség állás­pont­ját min­den­ben oszt­va 1 hónap­ra elren­del­te a letartóztatást.