Főoldal » Archív » Letartóztatásban az ukrán állampolgárságú embercsempész

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a vagyo­ni haszon­szer­zés végett több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­ügy­ben indít­vá­nyoz­ta az ukrán állam­pol­gár­sá­gú férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak az elrendelését. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. janu­ár 26-án, isme­ret­len meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sá­ra, 300 euró fejé­ben, egy bol­gár állam­pol­gár­sá­gú sze­mély tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csi­ba fel­vett négy szír, három palesz­tin és egy iraki állam­pol­gárt, akik Magyar­or­szág terü­le­té­re jog­el­le­ne­sen, érvé­nyes úti okmá­nyok, illet­ve érvé­nyes beuta­zá­si és tar­tóz­ko­dá­si enge­dély nél­kül érkez­tek. A férfi azzal a szán­dék­kal vette fel az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket, hogy jog­el­le­ne­sen Bécs­be szál­lít­ja őket, mely­nek tel­je­sí­té­sét köve­tő­en továb­bi pénz­össze­get ígért neki a megbízója.

A rend­őr­jár­őrök 2020. janu­ár 26-án, 06 óra 10 perc­kor az M1 autó­pá­lya Győr felé veze­tő olda­lán Bábol­na magas­sá­gá­ban ellen­őriz­ték a férfi által veze­tett sze­mély­gép­ko­csit, az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket az utas­tér­ben, illet­ve a cso­mag­tar­tó­ban megtalálták.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, vala­mint újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A bíró­ság az ügyész indít­vá­nya alap­ján a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.