Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban az útonálló módjára elkövetett ajkai rablás gyanúsítottjai – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

Letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta az Ajkai Járá­si Ügyész­ség annak a két 18 éves, nyirá­di és zirci fia­tal­nak, akik 2020. októ­ber 9-én késő éjsza­ka kira­bol­tak egy fér­fit Ajkán.  

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak este 11 óra után távoz­tak a vas­út­ál­lo­más köze­lé­ben lévő kocs­má­ból, ami­kor fel­fi­gyel­tek a sér­tett­re. Egyi­kük ciga­ret­tát kért a náluk jóval idő­sebb, 60-as éve­i­ben járó fér­fi­tól, aki közöl­te, hogy nem dohány­zik és meg­kér­dez­te a fia­ta­lok­tól, hogy merre talál­ha­tó a busz­pá­lya­ud­var.

A gya­nú­sí­tot­tak ezután a bel­vá­ros­ba men­tek, majd vissza­for­dul­tak az autó­busz­ál­lo­más felé, ami­kor újra meg­lát­ták a sér­tet­tet. Az egyik elkö­ve­tő ekkor fel­ve­tet­te, hogy a fér­fi­nak biz­tos van pénze, vegyék elő tőle, amibe a társa bele is egye­zett.

Követ­ték a fér­fit, majd a busz­pá­lya­ud­var előt­ti park­ban utol­ér­ték, ahol egy sötét, bok­ros rész­nél rátá­mad­tak, bán­tal­maz­ták, és a föl­dön fekvő sér­tett zse­be­it átku­tat­va, a nad­rág­zse­bé­ben talált pár száz forin­tot elvet­ték.

Az ajkai rend­őrök rövid­del a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után a fia­ta­lo­kat elfog­ták.

A Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te, miu­tán meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a szö­kés és elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se indo­kolt velük szem­ben. A vég­zés nem vég­le­ges.

A rend­őr­ség által kiadott – fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó – köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rablas-ajkan-orizetben-a-fiatalok-akik-a-gyanu