Főoldal » Hírek » Letartóztatásban egy bosnyák férfi, aki elütötte az intézkedő rendőrt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyo­mo­zást egy Auszt­ri­á­ban élő férfi ellen.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2020 augusz­tu­sá­ban Sop­ron­ban köz­le­ke­dett az oszt­rák rend­szá­mú Audi A6-os típu­sú autó­já­val, ami­kor a rend­őrök intéz­ke­dés alá von­ták.

Miu­tán a fér­fi­val szem­ben alkal­ma­zott légalkohol-szondás vizs­gá­lat ittas­sá­got jel­zett, hir­te­len elhaj­tott a hely­szín­ről. Az intéz­ke­dő rend­őrök meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zést hasz­nál­va üldö­ző­be vet­ték a mene­kü­lő fér­fit, amely­hez rádi­ón segít­sé­get kér­tek, így két szol­gá­la­ti autó­val pró­bál­ták meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­te­ni. Az elkö­ve­tő figyel­men kívül hagy­ta a rend­őrök jel­zé­se­it, nagy sebes­ség­gel haj­tott tovább, több­ször – a záró­vo­na­lat átlép­ve – erő­tel­jes féke­zés­be, majd hir­te­len gyor­sí­tás­ba kez­dett, majd a mel­let­te hala­dó rend­őr­au­tó irá­nyá­ba kor­má­nyoz­va jár­mű­vét, és annak neki­üt­kö­zött. A férfi ezután tovább mene­kült és a köz­le­ke­dé­si lámpa tilos jel­zé­se elle­né­re behaj­tott egy keresz­te­ző­dés­be, ahol egy taxi útját állta, majd az érke­ző rend­őr­au­tók köz­re­fog­ták. Ezután két rend­őr gya­lo­go­san meg­kö­ze­lí­tet­te az elkö­ve­tő autó­ját, aki ekkor neki­to­la­tott a rend­őr­au­tó­nak, majd nagy sebes­ség­gel meg­in­dult előre úgy, hogy köz­ben a jár­mű­ve elé álló rend­őrt szán­dé­ko­san elütöt­te. A férfi Auszt­ri­á­ba mene­kült.

A magyar nyo­mo­zó ható­ság érte­sí­té­se alap­ján az oszt­rák rend­őrök elfog­ták és elő­ál­lí­tot­ták a fér­fit, aki sza­ba­don enge­dé­se után isme­ret­len hely­re távo­zott. Az elkö­ve­tőt végül elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján 2020. novem­ber 23-án Magyar­or­szá­gon fog­ták el.

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség az őri­zet­ben lévő elkö­ve­tőt köz­úti veszé­lyez­te­tés, hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, aki beis­me­rő val­lo­mást tett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség – a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek vagy meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re tekin­tet­tel – indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, ame­lyet a bíró­ság a mai napon az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en elren­delt.