Főoldal » Hírek » Letartóztatásban egy díler, akinek egy rendőr segített a dizájner drogok értékesítésében - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság min­den­ben egyet­ér­tett a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­val és mind­két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint leg­alább 2022 augusz­tu­sa óta a 44 éves férfi egy Pest megyei város kör­nyé­kén rend­sze­res anya­gi haszon­szer­zés cél­já­ból dizáj­ner dro­gok­kal kereskedett.

A férfi meg­kér­te a jár­őr­ként dol­go­zó 20 éves isme­rő­sét, hogy az álta­la elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt szük­sé­ges rend­őri intéz­ke­dé­sek meg­té­te­lét mel­lőz­ze, továb­bá a szol­gá­la­ti helyén hiva­ta­li tudo­má­sá­ra jutott bűn­ügyi ada­to­kat és infor­má­ci­ó­kat ossza meg vele, ezál­tal nyújt­son segít­sé­get az elkö­ve­té­sé­hez, vala­mint az azt meg­könnyí­tő fel­té­te­le­ket biztosítsa.

A rend­őr­nő a kérés­nek ele­get tett, és azért, hogy a férfi zavar­ta­la­nul foly­tat­has­sa a dro­gok érté­ke­sí­té­sét, tájé­koz­tat­ta a rele­váns infor­má­ci­ók­ról, úgy­mint a ter­ve­zett rend­őri intéz­ke­dé­sek­ről, a külön­fé­le dro­gok­kal kap­cso­la­tos fel­je­len­té­sek­ről. Közöl­te azt is, hogy ő mikor lesz szol­gá­lat­ban, amely meg­könnyí­ti a bűn­cse­lek­mény végrehajtását.

A férfi érdek­lő­dé­sé­re a rend­őr­nő arról is ada­tot szol­gál­ta­tott, hogy a veszé­lyes veze­té­si stí­lu­sát kifo­gá­so­ló, és ezért vele szem­ben intéz­ke­dést szor­gal­ma­zó lakos­sá­gi beje­len­té­sek érkez­tek a rendőrkapitányságra.

Mind­eze­ken túl, a rend­őr egy szep­tem­ber eleji szol­gá­la­ta során dizáj­ner dro­got talált egy ellen­őr­zés alá vont sze­mély­nél, azon­ban vele szem­ben nem kez­de­mé­nye­zett intéz­ke­dést, így segít­sé­get nyúj­tott ahhoz, hogy a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonást elkerülje.

Az ügy a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­sé­re indult, a bűn­ügyi akci­ó­ban a rend­őr­ség több szer­ve­ze­ti egy­sé­ge, míg az elfo­gás­ban a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont is közreműködött.

Az ügyész­ség hal­ma­zat­ban álló hiva­ta­li, igaz­ság­szol­gál­ta­tás elle­ni és egész­sé­get veszé­lyez­te­tő bűn­cse­lek­mé­nyek meg­ala­po­zott gya­nú­ját közöl­te az elkövetőkkel.

Hét­főn a Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra mind­két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te. A dön­tés ellen a rend­őr­nő – aki egyéb­ként tagad­ta a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét – és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be. A díler az ügyész­sé­gen érde­mi véde­ke­zést ter­jesz­tett elő, míg a bíró­sá­gon nem tett val­lo­mást, de tudo­má­sul vette a kény­szer­in­téz­ke­dés­ről ren­del­ke­ző végzést.

A videó az elfo­gás­ról készült.