Főoldal » Archív » Letartóztatásban egy jogosulatlan pénzkölcsönzést folytató férfi

Jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­sé­get foly­ta­tó veszp­ré­mi férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség a Veszp­ré­mi Járásbíróságon.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ötven­ki­lenc éves férfi tavaly enge­dély nél­kül, havi kamat elle­né­ben, rend­sze­re­sen, hosszabb tar­ta­mú pénz­köl­csö­nö­ket nyúj­tott több sze­mély részé­re. Ezt a tevé­keny­sé­get 2020-ban is foly­tat­ta, az ada­tok sze­rint jelen­leg is van­nak kintlévőségei.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi az elmúlt évek­ben sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó beval­lást nem nyúj­tott be, legá­lis jöve­de­lem­szer­zé­si for­rá­sa nem ismert, ennek elle­né­re igen jelen­tős érté­kű, 200 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó kész­pénzt, illet­ve éksze­re­ket, érté­kes kar­órá­kat fog­lal­tak le a laká­sán a nyomozók.

Az ügyész­ség a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se, illet­ve – a kint lévő tar­to­zá­sok­ra tekin­tet­tel – a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te. A vég­zés ellen a ter­helt és védő­je is fel­leb­be­zett, így az nem végleges.