Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban egy román embercsempész - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a román fér­fit, aki múlt hét végén 12 ille­gá­lis határ­át­lé­pő Auszt­ri­á­ba tör­té­nő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi isme­ret­len meg­bí­zó­i­val meg­ál­la­po­dott abban, hogy a román-magyar zöld­ha­tár köze­lé­ből ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket szál­lít saját gép­ko­csi­já­val Auszt­ri­á­ba.

A meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en a férfi 2020. augusz­tus 8-án még haj­na­li 5 óra előtt fel­vett az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­ba 12 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt Nagy­lak kül­te­rü­le­tén, majd Auszt­ria felé indult. Rövid­del ezt köve­tő­en a rend­őr­ség iga­zol­tat­ta a gya­nú­sí­tott által veze­tett sze­mély­gép­ko­csit. Ami­kor ezt a férfi ész­re­vet­te, akkor kiug­rott az autó­ból és az úttes­ten átsza­lad­va, a szán­tó­föl­dön a mobil­te­le­fon­ját is eldob­va megkí­sé­relt elme­ne­kül­ni. Mint­egy 50 méte­res üldö­zést köve­tő­en a rend­őrök­nek sike­rült a fér­fit elfog­ni­uk. Az álta­la szál­lí­tott sze­mé­lyek közül tízen szír, ket­ten palesz­tin állam­pol­gár­sá­gú­nak val­lot­ták magu­kat, de egyi­kő­jük sem ren­del­ke­zett a Magyar­or­szá­gon tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz, ille­tő­leg az ország­ba tör­té­nő belé­pés­hez szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel.

Az eljá­rás során a gya­nú­sí­tott által veze­tett gép­ko­csi kesz­tyű­tar­tó­já­ban 2 db tasak­ban fehér színű port talál­tak, amely­ről a gyors­teszt meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy koka­int tar­tal­maz.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a szö­kés ténye, a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a járá­si ügyész­ség a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést.