Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban egy szerb embercsempész-a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a szerb fér­fit, aki 10 ille­gá­lis határ­át­lé­pő Nyugat-Európába csem­pé­szé­sét kísé­rel­te meg.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. októ­ber 27-én este 8 óra körül fel­vett az álta­la veze­tett gép­ko­csi­ba 10, magát bang­la­de­si nem­ze­ti­sé­gű­nek valló sze­mélyt, akik rövid­del azt meg­elő­ző­en ille­gá­li­san lép­ték át a magyar-szerb állam­ha­tárt. Az eddig isme­ret­len meg­bí­zó­i­val a gya­nú­sí­tott abban álla­po­dott meg, hogy a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­ke­ző uta­sa­it Nyu­gat - Euró­pá­ba szál­lít­ja.

A megyei rendőr-főkapitányság és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség jár­őrei a gya­nú­sí­tot­tat -miu­tán az ille­gá­lis határ­át­lé­pők beszáll­tak az autó­já­ba - Sze­ged és Sző­reg magas­sá­gá­ban iga­zol­tat­ták, elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vet­ték.

Az állam­ha­tár átlé­pés­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva egy hónap­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se vég­le­ges, azt a gya­nú­sí­tott és védő­je is tudo­má­sul vette.