Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban marad a három rabló- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség­nek a minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben tett indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró három hónap­pal meg­hosszab­bí­tot­ta annak a három fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a sér­tet­tet a saját laká­sá­ban támad­ták meg, egyi­kük a lakás ajta­ját berúg­ta, majd két férfi a sér­tet­tet az ágyra szo­rít­va lefog­ta, tőle kész­pénzt és tab­le­tet vet­tek el erőszakkal.

Az indít­vány sze­rint az egyik férfi elad­ta a tab­let­jét a sér­tett­nek, akit 2020. augusz­tus 12-én dél­után tele­fo­non fel­hí­vott, a tab­let vissza­adá­sát és azon felül 15.000,- Ft fize­té­sét köve­tel­te bán­tal­ma­zás kilá­tás­ba helye­zé­sé­vel. A sér­tett a köve­te­lés­től elzár­kó­zott, ezért a férfi két továb­bi tár­sát buj­tot­ta fel arra, hogy sze­rez­zék vissza a tab­le­tet és a köve­telt pénz átadá­sá­ra kényszerítsék.

Az elkö­ve­tők aznap este meg­je­len­tek a sér­tett tata­bá­nyai laká­sa előtt.  Miu­tán kopog­ta­tá­suk­ra sér­tett az ajtót rés­nyi­re kinyi­tot­ta, az egyik férfi az ajtót berúg­ta, és benyom­ta. A lakás­ba beha­to­ló két férfi a sér­tet­tet lefog­ták, egyi­kő­jük három­szor hom­lo­kon ütöt­te, miköz­ben mind­ket­ten kia­bál­va köve­tel­ték tőle a tab­let és kész­pénz átadá­sát. Az egyik férfi a sér­tet­ten lévő nad­rág zse­bé­ből  2.500 Ft-ot, a sér­tett kis­tás­ká­já­ból 15.000 Ft-ot vett ki, a rab­lók maguk­hoz vet­ték a tab­le­tet, ezután távoz­tak a lakás­ból. A kész­pénzt és a tab­le­tet a lép­cső­ház előtt figye­lő meg­bí­zó­juk­nak átad­ták. A tata­bá­nyai rend­őrök a sér­tett beje­len­té­sét köve­tő 10 perc múlva az elkö­ve­tő­ket elfogták.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a három férfi letar­tóz­ta­tá­sát  2020. augusz­tus 14-én ren­del­te el az eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság a három férfi letar­tóz­ta­tá­sát három hónap­pal, azaz 2020. decem­ber 14-ig meghosszabbította.