Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a kiskorú lányával erőszakoskodó négygyermekes apa - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát. A fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyészség.

Az ügy­ben első­fo­kon a Békés Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Gyu­lai Tör­vény­szék jár el.

Az 51 éves fér­fi­val szem­ben azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert 2015. és 2020. között négy gyer­me­ke közül az egyik, akkor 9 éves, kis­ko­rú lány­gyer­me­ké­vel ott­ho­nuk­ban – kihasz­nál­va fele­sé­gé­nek távol­lé­tét – rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket vég­zett. A férfi ezen maga­tar­tá­sá­val gyer­me­ké­nek súlyos sze­xu­á­lis és érzel­mi trau­mát oko­zott, veszé­lyez­tet­te testi, érzel­mi és erköl­csi fej­lő­dé­sét. űű

Az apa a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét nem ismer­te be.

A vád­eme­lést köve­tő­en a tör­vény­szék fenn­tar­tot­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki ez ellen fellebbezett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zést nem tar­tot­ta ala­pos­nak és az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

A másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la egyet­ér­tett a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val és hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú vég­zést, mivel fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, továb­bá a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszélye. 

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Gyu­lai Tör­vény­szék foly­tat­ja a bizo­nyí­tá­si eljárást.