Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a szexuális erőszak bűntette miatt elítélt férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en tovább­ra is fenn­tar­tot­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék által sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt nem jog­erő­sen 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt kis­kun­fél­egy­há­zi férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

Az első­fo­kú íté­let sze­rint a vád­lott 2013. és 2018. év között gyer­mek­por­nog­ráf tar­tal­mú képe­ket, vide­ó­kat tar­tott és tett közzé, továb­bá a neve­lé­se, fel­ügye­le­te alatt álló kis­ko­rú sze­mé­lyek­ről ilyen fel­vé­te­le­ket készí­tett, vala­mint cse­cse­mő­ko­rú gyer­me­ké­vel és egy tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék az első­fo­kú íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tot­ta, mely­nek hat hóna­pon túli felül­vizs­gá­la­ta vált ese­dé­kes­sé.

A másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la osz­tot­ta a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ját, és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a nem jog­erő­sen kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ra figye­lem­mel a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint a bűn­cse­lek­mé­nyek jel­le­gé­re és elkö­ve­té­sé­nek mód­já­ra tekin­tet­tel a bűn­is­mét­lés veszé­lye, tovább­ra is fenn­áll. Az íté­lő­táb­la vég­zé­se még nem vég­le­ges, az eset­le­ges fel­leb­be­zést a Kúria bírál­ja el.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben beje­len­tett védel­mi fel­leb­be­zé­sek­re tekin­tet­tel a vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni.