Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad az a férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy a fülén keresztül megszúrta a sértettet

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te kísér­le­té­nek elkö­ve­té­se miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben meg­hosszab­bí­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki a gyanú sze­rint Bakony­szom­bat­he­lyen, az utcán, 2019. augusz­tus 31-én, 19 óra körü­li idő­pont­ban elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en a fülén keresz­tül meg­szúr­ta a sértettet. 

A nyo­mo­zás eddig meg­ál­la­pí­tott ada­tai sze­rint 2019. augusz­tus 31-én, 19 óra körül, a gya­nú­sí­tott egy tár­sá­val Bakony­szom­bat­he­lyen, az utcán, elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en rátá­madt a sér­tett­re és a vele ott lévő test­vé­ré­re. Közöt­tük lök­dö­ső­dés ala­kult ki, majd a gya­nú­sí­tott egy alka­lom­mal, egy éles esz­köz­zel a bal fül­tá­jé­kán meg­szúr­ta a sértettet.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett­nek a bal fülén, vala­mint a fül­kagy­ló por­cos részén kelet­ke­zett sérü­lé­se, ezen túl­me­nő­en az I. és II. nyaki csi­go­lyá­ja eltö­rött. A sér­tett sérü­lé­sei nyolc napon túl gyó­gyul­nak, azon­ban az éles tárggyal oko­zott sérü­lés a nyaki nagy verő­ér sér­té­sé­nek reá­lis lehe­tő­sé­ge miatt alkal­mas lehe­tett köz­vet­len élet­ve­szé­lyes sérü­lés okozására.

A gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2019. szep­tem­ber 3. nap­ján elrendelte.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró­nak a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak két hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, tekin­tet­tel arra, hogy a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben tovább­ra is fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, így külö­nö­sen a sér­tet­tet és a tanú­kat jog­el­le­ne­sen befolyásolná.

A járás­bí­ró­ság bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tot­tat tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján, ülé­sen kihall­gat­ta, majd az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a letar­tóz­ta­tást 2020. május 3. nap­já­ig meghosszabbította.