Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad az emberölés bűntett kísérletének gyanúsított

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek meg­hosszab­bí­tá­sát annak a nyolc hónap­ja fogva lévő fér­fi­nak a vonat­ko­zá­sá­ban, aki Tata­bá­nya egyik busz­meg­ál­ló­já­ban nya­kon szúr­ta alkal­mi ismerősét. 

Az elkö­ve­tő 2018. júni­us 9-én éjjel 1 óra körü­li idő­pont­ban, kábí­tó­szer hatá­sa alatt, egy tata­bá­nyai busz­meg­ál­ló­ban elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en egy alka­lom­mal, köze­pes erő­vel nya­kon szúr­ta a nála lévő 6 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel a sér­tet­tet, és ezzel neki 8 napon belül gyó­gyu­ló, mély sebet okozott.

A sér­tett nyaki sérü­lé­sét okozó szú­rás alkal­mas volt halál előidézésére.

A gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság 2018. júni­us 11-én ren­del­te el, majd leg­utóbb 2019. már­ci­us 11-ig meg­hosszab­bí­tot­ta, mert fenn állt a bűn­is­mét­lés veszélye.

Az ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a gya­nú­sí­tot­tat tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz hasz­ná­la­tá­val hall­gas­sa meg, és a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jét újabb kettő hónap­pal hosszab­bít­sa meg.

A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nya­i­nak helyt adott, ezzel egy­részt költ­ség­kí­mé­lő módon a gya­nú­sí­tot­tat úgy hall­gat­ta meg, hogy a ter­helt sze­mé­lyes elő­ál­lí­tá­sá­ra nem volt szük­ség, más­részt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 2019. május 11-ig meghosszabbította.