Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad az emberölés bűntettének kísérlete miatt elsőfokon elítélt férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az ember­ölés kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt nem jog­erő­sen kilenc év fegy­ház­ra ítélt férfi letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tó határozatot. 

Az ügy­ben első­fo­kon eljárt Sze­ge­di Tör­vény­szék nem jog­erős íté­le­té­vel a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, vala­mint ron­gá­lás bűn­tet­té­ben és ezért kilenc év fegy­ház­bün­te­tés­re és tíz év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az első­fo­kú íté­let­tel meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a vád­lott, az élet­tár­sa, vala­mint a sér­tett hosszabb ideje ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak. A vád­be­li napon, 2018 máju­sá­ban a vád­lott és az élet­tár­sa a sér­tet­tel együtt ita­lo­zott a sér­tett által hasz­nált szaty­ma­zi ingat­lan­rész­ben. A vád­lott és a sér­tett között kiala­kult szó­vál­tás miatt a vád­lott indu­la­tos lett, majd továb­bi sze­szes ita­lért a köze­li bolt­ba ment. Mire a vásár­lás­ból vissza­ér­ke­zett, az élet­tár­sa és a sér­tett a hátsó szo­bá­ban elaludt. A vád­lott ezen fél­té­keny­ség­ből még job­ban fel­in­dult és a lakás külső helyi­sé­ge­i­ben meg­ta­lált éghe­tő tár­gya­kat össze­gyűj­töt­te, meg­gyúj­tot­ta, majd azo­kat az ágyon alvó sér­tett és az élet­tár­sa kör­nye­ze­té­ben lévő hasz­ná­la­ti tár­gyak­ra dobta, ame­lyek azon­nal láng­ra kap­tak. A vád­lott az élet­tár­sát kivit­te az udvar­ra. Az erő­sen ittas sér­tett a lakás­ban ter­je­dő füst­re fel­éb­redt és végül saját ere­jé­ből sike­rült elhagy­nia az épületet.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért jelen­tett be fel­leb­be­zést. Mivel az íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, a tör­vény­szék a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig, de leg­fel­jebb a nem jog­erős íté­let­tel kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ig fenn­tar­tot­ta. A vég­zés ellen a vád­lott sza­bad­láb­ra helye­zé­se érde­ké­ben a vád­lott és a védő fellebbezett.

 A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt, a férfi tekin­te­té­ben meg­ál­la­pít­ha­tó szö­kés, elrej­tő­zés, illet­ve a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la osz­tot­ta a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség átira­tá­ban fog­lal­ta­kat, és a férfi letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tó első­fo­kú vég­zést helybenhagyta.