Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradhat a barátjának életét kioltó vádlott - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a vád­lot­tal szem­ben, akit az ügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a Tolna megyei köz­ség­ben élő férfi 2019. októ­be­ré­ben ittas álla­pot­ban, fél­té­keny­ség­ből egy bal­tá­val a barát­já­ra támadt, több nagy erejű ütést mért a fejé­re és az arcá­ra, majd az esz­mé­le­tét vesz­tő és föld­re kerü­lő sér­tet­tet tovább bán­tal­maz­ta. Az áldo­zat sérü­lé­se­i­be rövid időn belül belehalt.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat 2020. szep­tem­be­ré­ben ember­ölés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 11 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. A íté­let ellen súlyo­sí­tás iránt az ügyész fel­leb­be­zést ter­jesz­tett elő, ame­lyet a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott. A bíró­ság az íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig fenntartotta.

A bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vény alap­ján az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tát köve­tő­en fenn­tar­tott letar­tóz­ta­tás indo­kolt­sá­gát a másod­fo­kú bíró­ság hat­ha­von­ta felül­vizs­gál­ja. Figye­lem­mel arra, hogy az első­fo­kú bíró­ság hatá­ro­za­tá­tól szá­mí­tott hat hónap eltelt, a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Pécsi Íté­lő­táb­lá­nál indít­ványt tett a vád­lot­tal szem­ben elren­delt letar­tóz­ta­tás felül­vizs­gá­la­tá­ra, és annak fenntartására.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyát arra ala­poz­ta, hogy a kény­szer­in­téz­ke­dés fel­té­te­lei tovább­ra is fenn­áll­nak, mivel a vád­lott sza­bad­láb­ra helye­zé­se ese­tén az első­fo­kon kisza­bott bün­te­tés tar­ta­ma alap­ján tar­ta­ni lehet szö­ké­sé­től, illet­ve a ható­ság elöli elrejtőzésétől.

Az indít­ványt a Pécsi Íté­lő­táb­la bírál­ja el.