Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradhat a férje megölésével gyanúsított idős nő - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a nőnek, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2021 júli­u­sá­ban egy Vas megyei köz­ség­ben lévő ott­ho­nuk­ban meg­öl­te az egész­sé­gi álla­po­ta miatt véde­ke­zés­re kép­te­len házastársát. 

A nő kéz­zel, törött fel­mo­só­nyél­lel és egy bot­tal bán­tal­maz­ta, szám­ta­lan­szor meg­ütöt­te a házas­tár­sát, aki az idő­ben elhú­zó­dó durva bán­tal­ma­zás miatt a szok­vá­nyos fáj­dal­mat, lelki meg­ter­he­lést több­szö­rö­sen meg­ha­la­dó olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy a hely­szí­nen elhunyt.

A Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés­sel gya­nú­sí­tott nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re figyelemmel.