Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradhat a kábítószer-kereskedő - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy 37 éves férfi laká­sán négy­fé­le dro­got is talál­tak a sal­gó­tar­já­ni nyo­mo­zók. A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát.

A rend­őrök 2021 ápri­li­sá­ban Sal­gó­tar­ján­ban iga­zol­tat­tak, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­tak ki egy fér­fit, aki­nél kan­na­biszt és amfe­ta­mint találtak.

A nyo­mo­zás során a Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói azo­no­sí­tot­ták a gya­nú­sí­tott díle­rét, egy Buda­pes­ten élő 37 éves fér­fit, aki­nek a laká­sán több­száz gramm zöl­des­bar­na növé­nyi tör­me­lé­ket, 140 gramm fehér színű, kré­mes álla­gú por­sze­rű anya­got, több­száz rózsa­szín tab­let­tát és több mint 80 gramm hasis­gyan­tát fog­lal­tak le.

A lefog­lalt anya­gok rész­ben meg­egyez­tek az ápri­lis­ban a sal­gó­tar­já­ni rend­őri intéz­ke­dés­kor lefog­lalt kábí­tó­szer­rel, azok­ból amfe­ta­min és MDMA típu­sú kábí­tó­sze­rek ható­anya­gai mutat­ha­tók ki.

Idő­köz­ben az is kide­rült, hogy a díler­nek már évek óta nem volt legá­lis jöve­del­me, ezért a bíró­ság május­ban a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel elren­del­te a letartóztatását.

Mivel ennek veszé­lye tovább­ra is fenn­áll, a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra tett indítványt.

A kény­szer­in­téz­ke­dés továb­bi szük­sé­ges­sé­gé­ről a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja dönt.