Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradhat a nevelt lányával szexuális erőszakot elkövető férfi - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát, aki a gyanú sze­rint nevelt lányá­val sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végzett.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen, 2020 tava­szán házas­tár­sá­nak kilenc éves lányá­val sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végzett.

A gya­nú­sí­tott a sze­xu­á­lis cse­lek­ményt a vele egy ház­tar­tás­ban élő, nevelt kis­ko­rú gyer­me­ke sérel­mé­re követ­te el, így a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val vagy meg­fé­lem­lí­té­sé­vel a bizo­nyí­tá­si eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lye fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és meg­hosszab­bí­tot­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés ellen a ter­helt és védő­je fellebbezett.