Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradhat a saját gyermekei sérelmére szexuális erőszakot elkövető mezőhegyesi férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Gyu­lai Tör­vény­szék vég­zé­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt, amellyel a bíró­ság tovább­ra is fenn­tar­tot­ta annak a mező­he­gye­si férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akit első fokon sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 12 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítéltek.

A Gyu­lai Tör­vény­szék nem jog­erős íté­le­té­vel a ter­hel­tet 2 rend­be­li, tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re erő­szak­kal, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 12 év bör­tön­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Továb­bá vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a bűnös­sé­gét beis­me­rő, a cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se­kor hat gyer­me­ket saját ház­tar­tá­sá­ban neve­lő férfi 2018-tól, illet­ve 2019 nya­rá­tól egé­szen 2020 feb­ru­ár­já­ig rész­ben erő­sza­kot, rész­ben fenye­ge­tést alkal­maz­va, két saját gyer­mek­ko­rú leá­nyá­val rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végzett.

Az első­fo­kú íté­let ellen eny­hí­tés érde­ké­ben a vád­lott és védő­je jelen­tett be fellebbezést.

A Gyu­lai Tör­vény­szék a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig fenn­tar­tot­ta. Az első­fo­kú vég­zés ellen a férfi és védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést a kény­szer­in­téz­ke­dés meg­szün­te­té­se érdekében.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú átira­tá­ban egyet­ér­tett a Gyu­lai Tör­vény­szék indo­ka­i­val, amely sze­rint a nem jog­erő­sen hosszú tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt, a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nye­ket csa­lá­don belül, saját gyer­me­kei sérel­mé­re, hosszabb időn keresz­tül meg­va­ló­sí­ta­ni lát­szó férfi ese­té­ben tovább­ra is fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ezért az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.