Főoldal » Archív » Letartóztatásból, szabadulása másnapján majdnem embert ölt

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a 29 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint 2018. novem­ber hó 09. nap­ján, este, a sér­tett férfi, a tár­sa­sá­gá­ban lévő továb­bi két férfi, és egy nő közö­sen szó­ra­koz­tak Ózdon, majd más­nap haj­nal­ban Ózd bel­te­rü­le­tén az egyik utcá­ban han­gos­kod­tak, ezért az egyik ingat­lan­ból rájuk szólt a gya­nú­sí­tott. A sér­tett vissza­szólt neki, a gya­nú­sí­tott pedig kijött az ingat­lan­ból, és közöt­tük szó­vál­tás ala­kult ki, majd köl­csö­nö­sen bán­tal­maz­ták egy­mást. Ennek során mind­ket­ten a föld­re kerül­tek, és a sér­tett egyik társa válasz­tot­ta szét őket.

A sér­tett bará­ta­i­val együtt elhagy­ta a hely­színt, de rövid idő múlva azt tapasz­tal­ták, hogy több férfi sza­lad utá­nuk, közöt­tük a gya­nú­sí­tott, kezé­ben az 1 méter pen­ge­hosszú­sá­gú tárggyal. A sér­tett futva mene­kült, de meg­bot­lott, így a gya­nú­sí­tott utol­ér­te, és az éles esz­köz­zel több eset­ben a fején és a tar­kó­ján meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki zúzó­dá­sos, illet­ve vágott sérü­lést, vala­mint a kopo­nya­csont egy darab­já­nak levá­lá­sá­val járó sérü­lést szen­ve­dett el. A bán­tal­ma­zás­nak azzal lett vége, hogy a gya­nú­sí­tot­tat egyik társa fel­szó­lí­tot­ta, hogy hagy­ja abba a cselekményt.

A gya­nú­sí­tás tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5 évtől 15 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés, a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­nak, tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­köz meg­sem­mi­sí­té­sé­nek, eltün­te­té­sé­nek, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta, külö­nös tekin­tet­tel arra, hogy a férfi - az elle­ne élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miat­ti bün­te­tő­el­já­rás­ban - 2018 máju­sá­tól letar­tóz­ta­tás­ban volt, és novem­ber hó 09. nap­ján sza­ba­dult. Ez alap­ján a ter­hel­tet a sza­ba­du­lá­sát köve­tő más­nap élet elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 1 hóna­pi idő­tar­tam­ra az ügyész­sé­gi indít­vánnyal egye­ző indo­kok alap­ján elrendelte.