Főoldal » Archív » Letartóztatási indítvány a testvérét megölő férfira

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 26 éves fér­fi­nak, aki 2018. janu­ár 12. nap­ján ott­ho­nuk­ban, egy Győr-Moson-Sopron megyei falu­ban meg­öl­te féltestvérét.

A tele­pü­lé­sen édes­ap­juk­kal élő két férfi egész napos ita­lo­zást köve­tő­en veszett össze. 18 óra körü­li idő­ben, a vesze­ke­dés során a gya­nú­sí­tott ellök­te a nála jóval idő­sebb báty­ját, aki neki­zu­hant a hűtő­szek­rény­nek, onnan pedig a föld­re esett. Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tő meg is rug­dos­ta, majd ököl­lel több­ször arcon is ütöt­te féltestvérét.

Később, a még léleg­ző sér­tet­tet a gya­nú­sí­tott az édes­ap­juk javas­la­tá­ra behúz­ta a szo­bá­ba és ágyba fek­tet­te, azon­ban a sér­tett még azon az éjsza­kán éle­tét vesz­tet­te. Halá­lá­nak oka a fejet ért bán­tal­ma­zás volt.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az 5 évtől 15 évig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő bűn­cse­lek­mény ese­té­ben tar­ta­ni lehet a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek, vala­mint a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­nak veszé­lyé­től. Emi­att a ter­helt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt az elle­ne ember­ölés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő büntetőeljárásban.