Főoldal » Archív » Letartóztatási indítvány az M5-ös autópályán történt fegyveres rablás ügyében

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indít­vá­nyoz­ta egy 25 éves román férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy tár­sá­val együtt 2019. ápri­lis 22-én éjjel az M5-ös autó­pá­lyán Lajos­mi­zse tér­sé­gé­ben rend­őr lát­ha­tó­sá­gi mel­lényt visel­ve gáz- és riasz­tó fegy­ve­rek­kel több mint 24.000 eurót rabolt három román sér­tet­től.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a 25 éves romá­ni­ai férfi egy isme­ret­len tár­sá­val együtt 2019. ápri­lis 22-én 0 óra 40 perc körül az M5-ös autó­pá­lyán Lajos­mi­zse tér­sé­gé­ben egy spa­nyol honos­sá­gú autót hasz­nál­va rend­őr lát­ha­tó­sá­gi mel­lényt visel­ve meg­ál­lí­tot­tak egy román gép­ko­csit. A gya­nú­sí­tott és társa az autó veze­tő­jét és két uta­sát gáz-riasztó fegy­ver­rel leadott lövé­sek­kel és bán­tal­ma­zás­sal, román és angol nyel­ven fenye­get­ve a gép­ko­csi átadá­sá­ra kény­sze­rí­tet­ték. A gya­nú­sí­tott és isme­ret­len társa az elra­bolt autó­val elhaj­tot­tak, majd később a jár­mű­vet az autó­pá­lyán hát­ra­hagy­ták, de előt­te a három nő sér­tett érté­ke­it több mint 24.000 euró érték­ben maguk­kal vit­ték. A rab­lás után a gya­nú­sí­tott bűn­tár­sá­val együtt elme­ne­kült Magyar­or­szág­ról.

A gya­nú­sí­tott és társa a spa­nyol honos­sá­gú autó­val a rab­lás előtt úgy köz­le­ke­dett, hogy a gép­ko­csi rend­szám­táb­lá­it ragasz­tó­anyag­gal rész­ben elfed­ték, majd a hely­szín­ről mene­kü­lé­sük előtt a fedő­anya­got eltá­vo­lí­tot­ták.

Az ügyész­ség a rab­lók elfo­gá­sa érde­ké­ben euró­pai elfo­ga­tó­pa­ran­csot is kibo­csá­tott, ami alap­ján a 25 éves gya­nú­sí­tot­tat 2019. októ­ber 18-án Romá­ni­á­ban elfog­ták, majd átad­ták Magyar­or­szág­nak. A rend­őr­ség a fér­fit őri­zet­be vette és 3 rend­be­li fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, vala­mint egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként.

A gya­nú­sí­tott elfo­gá­sá­ban és a letar­tóz­ta­tást meg­ala­po­zó bizo­nyí­té­kok beszer­zé­sé­ben a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság idő­sze­rű és haté­kony mun­ká­ján kívül nagy sze­re­pe volt a nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés­nek, az Inter­pol és az Euro­just segít­sé­gé­nek is.

Az ügyész­ség sze­rint a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sa azért indo­kolt, mert a magyar­or­szá­gi kötő­dés­sel nem ren­del­ke­ző, román állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott ese­té­ben a bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt tar­ta­ni kell attól, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a ható­sá­gok elől elszök­ne, elrej­tőz­ne. Meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő az is, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a gya­nú­sí­tott a még sza­bad­lá­bon lévő bűn­tár­sa figyel­mez­te­té­sé­vel a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon, 14 óra­kor fog dön­te­ni.